Skip to main content

Статут

“ЗАРЕЄСТРОВАНО”
Міністерством юстиції України
03 липня 2007 р.
Наказ № 463/5
Свідоцтво №2716
 
 
 
  “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Установчими зборами Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»
18.05.2007 р.
Протокол №1
 
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Позачерговими Загальними зборами членів Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»
01.04. 2009 р.
Протокол № 4
 
   
    “ЗАТВЕРДЖЕНО”
Позачерговими Загальними зборами членів Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»
“25” грудня 2010 р.
Протокол № 7
 
 
 
 
Зі змінами і доповненнями
“ЗАТВЕРДЖЕНО”
Позачерговими Загальними зборами членів Всеукраїнської громадської організації «ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ»
18.10. 2016 р.
Протокол №10
 

 
 

с т а т у т
 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
 
“ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ”
(нова редакція)

 
 
 
 
 
 

м. Чернігів - 2016 р.
 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

 1.1. Всеукраїнська громадська організація “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ”, надалі – Організація, є всеукраїнською громадською організацією, яка об’єднує на основі єдності інтересів громадян України для здійснення мети та завдань передбачених цим Статутом. Організація не має на меті отримання прибутку.
1.2. Організація здійснює свою діяльність на засадах законності, гуманності, спільності інтересів і рівності прав її членів, гласності, добровільності та самоврядування.
1.3. Організація створена на невизначений термін.
1.4. Організація має самостійний баланс, відокремлене майно, рахунки в банківських установах, у тому числі валютні, необхідні печатки, штампи, бланки, атрибутику, символіку, зразки яких затверджуються Правлінням Організації. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.5. Організація набуває прав юридичної особи з моменту її державної реєстрації у встановленому законодавством порядку.
1.6. Організація реалізує свої завдання у взаємодії з органами державної влади і управління, профспілками, іншими об’єднаннями громадян, суб'єктами підприємницької діяльності та аналогічними асоціаціями та асамблеями інших країн, діяльність яких не суперечить чинному законодавству України та міжнародним зобов'язанням України.
1.7. Організація в своїй діяльності керується Конституцією України, Законом України “Про громадські об’єднання ”, чинним законодавством України,  а також цим Статутом.
1.8. Діяльність Організації поширюється на територію всієї України.
1.9. Організація має таку назву:
1.9.1.Повна:
Українською мовою: Всеукраїнська громадська організація “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ”;
1.9.2.Скорочена:
Українською мовою: ВГО “ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ ФІНАНСОВИЙ СОЮЗ”;
1.10. Організація може використовувати свою назву на бланках, печатках, штампах, у символіці та атрибутиці.

 
2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ, ПРАВА ТА ФОРМИ ЗДІЙСНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІЗАЦІЇ

 
 2.1. Метою Організації є спільна діяльність її членів, направлена на об'єднання зусиль для задоволення та захисту прав, основних свобод, законних соціальних, економічних, творчих, вікових, національно – культурних, спортивних та інших спільних інтересів членів Організації, а також участь у громадському регулюванні у фінансово-економічній галузі.
2.2. Основними завданнями діяльності Організації є:
2.2.1. Сприяння реалізації міжнародних, національних, регіональних та місцевих програм і проектів, що спрямовані на поліпшення соціально-економічного становища в Україні.
2.2.2. Участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів, що мають відношення до мети та основних завдань діяльності Організації та участь у їх обговоренні.
2.2.3. Сприяння членам Організації у вирішенні питань захисту їх інтересів, задоволенні потреб соціально-економічного, культурного, освітнього та науково - методичного характеру.
2.2.4. Сприяння розвитку культури, в тому числі реалізації програм національно-культурного розвитку, доступу всіх верств населення до культурних цінностей.
2.3. Для виконання завдань Організація у встановленому законом порядку:
2.3.1. Виступає учасником цивільно-правових відносин, набуває майнові та немайнові права, може бути позивачем та відповідачем у судах та третейських судах.
2.3.2. Самостійно планує свою діяльність, у тому числі шляхом реалізації власних програм або участі в програмах інших організацій.
2.3.3. Звертається до органів державної влади і управління всіх рівнів, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування за одержанням допомоги та інформації, необхідної для реалізації статутної мети та основних завдань діяльності Організації.
2.3.4. Звертається до органів державної влади, органів влади Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, їх посадових осіб і службових осіб з пропозиціями (зауваженнями), заявами (клопотаннями), скаргами.
2.3.5. Може брати участь у розробленні проектів нормативно-правових актів, що видаються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування і стосуються сфери діяльності громадського об’єднання та важливих питань державного і суспільного життя.
2.3.6. Може брати участь у здійсненні державної регуляторної політики відповідно до чинного законодавства.
2.3.7. Може брати участь у роботі консультативних, дорадчих та інших допоміжних органів, що утворюються органами державної влади, органами влади Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування для проведення консультацій з громадськими об’єднаннями та підготовки рекомендацій з питань, що стосуються сфери їхньої діяльності.
2.3.8. Організація, створена нею юридична особа (товариство, підприємство) може бути виконавцем державного замовлення відповідно до законодавства.
2.3.9. Може засновувати з метою досягнення своєї мети (цілей) засоби масової інформації.
2.3.10. Розповсюджує інформацію, пропагує мету та основні завдання Організації, в тому числі через засоби масової інформації.
2.3.11. Може мати у власності кошти та інше майно, необхідне для здійснення її статутної діяльності.
Набуває право власності на кошти та інше майно, передане Організації засновниками, членами (учасниками) або державою, набуте від вступних та членських внесків, пожертвуване громадянами, підприємствами, установами та організаціями, а також на майно, придбане за рахунок власних коштів чи на інших підставах, не заборонених законом.
2.3.12. З метою виконання статутних завдань Організація може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в поряду, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності Організацією включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
2.3.13. Залучає громадян, підприємства, установи та організації, у тому числі іноземні, до фінансової, матеріальної, інформаційної та моральної підтримки діяльності Організації, проводить збір добровільних внесків, дарів тощо.
2.3.14. Може проводити мирні зібрання.
2.3.15. Може об’єднуватись у спілки, асоціації та інші об`єднання, що створюються на добровільній основі і сприяють виконанню статутної мети (цілей) й основних завдань Організації.
2.3.16. Може бути членом спілки громадських організації.
2.3.17. Підтримує прямі міжнародні контакти та зв`язки, що відповідають меті діяльності Організації і не суперечать чинному законодавству та міжнародним угодам України.
2.3.18. Може здійснювати співпрацю з іноземними неурядовими організаціями та міжнародними урядовими організаціями з дотриманням законів України та міжнародних договорів України, згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України.
2.3.19. Обмінюватися інформацією та спеціалістами з відповідними організаціями зарубіжних країн.
2.3.20. Сприяє організації та проведенню семінарів, навчальних курсів, виставок тощо, в тому числі спільно з іноземними партнерами.
2.3.21. Може утворювати постійно діючий третейський суд.
2.4. Організація в повному обсязі користується правами визначеними чинним законодавством для громадських об’єднань (громадських організацій).

 
3. ЧЛЕНИ ОРГАНІЗАЦІЇ, ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ`ЯЗКИ

 
3.1. Членство в Організації є добровільним та почесним.
3.2. Членами Організації можуть бути громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які перебувають в Україні на законних підставах, які досягли 14 років і які визнають Статут Організації та сприяють діяльності, що спрямована на досягнення мети і завдань Організації.
3.3. Почесними членами Організації можуть бути особи, які підтримують її діяльність організаційно, інтелектуально, морально, матеріально. Почесні члени обираються Правлінням Організації за поданням Голови Правління Організації або Члена Правління.
3.4. Засновники Організації є її членами.
3.5. Всі члени Організації мають рівні права.
3.6. Члени Організації мають право:
3.6.1. Обирати та бути обраними до керівних органів Організації в порядку, передбаченому цим Статутом;
3.6.2. Вільно отримувати інформацію про діяльність Організації, включаючи звіти про господарську та фінансову діяльність;
3.6.3. Вносити на розгляд керівних органів Організації пропозиції та брати участь в їх обговоренні;
3.6.4. Бути представником Організації за дорученням Правління на конференціях, сходах, у засобах масової інформації;
3.6.5. Почесні члени мають право дорадчого голосу;
3.6.6. Вийти зі складу членів Організації.
3.7. Члени Організації зобов`язані:
3.7.1. Виконувати обов’язки встановлені цим Статутом та іншими документами Організації;
3.7.2. Організаційно та фінансово сприяти діяльності Організації;
3.7.3. Сприяти поширенню позитивної інформації про діяльність Організації;
3.7.4. Внести вступний внесок, розмір та порядок внесення якого визначається Правлінням, а також вчасно і в повному обсязі вносити поточні членські внески;
3.7.5. Повідомляти Правління Організації протягом 10 (десяти) календарних днів про зміну особистих даних (паспортних даних, прізвища, місця та адреси проживання, номери телефонів тощо).
3.8. Вступ до Організації та вихід з неї відбувається за рішенням Правління Організації на підставі особистої заяви або заяви законного представника (на підставі нотаріально посвідченої довіреності) про вступ до (вихід з) Організації.
3.9. Член Організації, який скомпрометував себе діями, що суперечать меті діяльності Організації, може бути виключений з числа членів Організації рішенням Правління. Член Організації може бути виключений із числа членів Організації в результаті його бездіяльності або невиконання покладених на нього обов’язків, за рішенням Правління.
3.10. У випадку добровільного виходу або виключення зі Організації, кошти та інше майно, у тому числі вступний внесок, внесене до Організації її членом, йому не повертаються.
 

4. УПРАВЛІННЯ ТА СТРУКТУРА

4.1. Вищим органом управління Організації є Загальні збори її членів (далі - Збори).
4.1.1. До компетенції Зборів належать:
4.1.1.1. Затвердження Статуту Організації та внесення змін та доповнень до нього;
4.1.1.2. Обрання (затвердження) та відкликання Членів Правління та Ревізійної комісії
Організації;
4.1.1.3. Затвердження програм діяльності Організації;
4.1.1.4. Визначення основних напрямків діяльності Організації;
4.1.1.5. Розгляд і затвердження звітів Правління та Ревізійної комісії;
4.1.1.6. Прийняття рішення про саморозпуск (ліквідація) або реорганізацію Організації;
4.1.1.7. Реалізація права власності на майно в порядку, передбаченому законодавством України та цим Статутом. Окремі функції щодо господарського управління майном може бути делеговано цим Статутом або за рішенням Зборів іншим органам управління Організації.
4.1.2. Збори скликаються на чергові засідання не рідше одного разу на рік Правлінням Організації, а в позачерговому порядку за рішенням Правління Організації, Ревізійної комісії або на вимогу більшості членів Організації, про що вони надсилають письмове повідомлення Правлінню Організації.
4.1.3. Дата та місце проведення чергових або позачергових Зборів членів Організації визначається Правлінням Організації, рішенням Ревізійної комісії, Головою Правління або особою, що виконує його обов’язки, в залежності від особи, яка ініціює скликання Зборів, про що члени Організації сповіщаються письмовим повідомленням, підписаним Головою Правління або Членом Правління, або Головою Ревізійної комісії. Таке повідомлення надсилається поштою, факсом  не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до проведення Зборів за останньою відомою адресою або за місцем роботи члена Організації або вручається особисто члену Організації або його уповноваженому належним чином представнику під розписку в отриманні.
4.1.4. Збори правомочні приймати рішення за умови присутності на них більшості членів Організації.
4.1.5. Рішення Зборів приймаються простою більшістю голосів членів Організації, присутніх на засіданні, за винятком рішень з питань, які приймаються 3/4 голосів від кількості членів Організації, присутніх на засіданні, відповідно до Статуту Організації.
Загальні збори членів Організації мають право приймати рішення з усіх питань діяльності Організації, у тому числі і з тих, що передані Загальними зборами до компетенції виконавчого органу Організації.
Кожен член Організації має один голос на Зборах, голосує особисто або делегує свого представника та надає право представнику представляти його інтереси на Зборах на підставі належним чином посвідченої довіреності.
Рішення Загальних зборів членів Організації оформлюються протоколом та підписуються Головою Зборів та секретарем зборів, які обираються через голосування, присутніми на зборах членами Організації з числа присутніх на зборах членів Організації.
4.1.6. Окремі повноваження, віднесені до компетенції Зборів, можуть бути делеговані ними до компетенції Правління Організації, за рішенням 3/4 членів Організації, присутніх на засіданні Зборів.
4.2. Виконавчим органом Організації є Правління Організації (далі - Правління).
4.2.1. Персональний склад Правління, складається з 5 (п’яти) осіб та обирається Загальними зборами Організації строком на три роки. У випадках, передбачених абзацом 3 п.4.2.1. та п.4.3.1. Статуту Організації, член Організації може бути обраний до складу Правління за рішенням Правління, в межах строку повноважень діючого складу Правління.
Всі Члени Правління мають однакові права та обов’язки з врахування особливостей, встановлених цим Статутом.
У подальшому персональний склад Правління може оновлюватися, за рішенням Зборів, а також за рішенням Правління у випадках передбачених цим Статутом, але не більше ніж на 3/5 чисельного складу Правління за рік. З огляду на стан здоров’я, що заважає виконанню покладених на Члена Правління обов’язків, за власним бажанням, через дії, що завдали моральної або матеріальної шкоди Організації, інших підстав тощо, термін повноважень Члена Правління може бути зменшено, а Члена Правління звільнено з посади за рішенням Правління одночасно з виключенням із складу Правління.
У випадку звільнення з посади Голови Правління або іншого члена Правління, за рішенням Правління, відповідно до пункту 4.3.1. Статуту, з виключенням члена Правління  із складу Правління, у період між проведенням Зборів Організації, - Правління може обрати до складу Правління члена Організації на  строк повноважень діючого складу Правління.
4.2.2. Члени Правління  мають право отримувати заробітну плату за свою роботу у цьому органі.
4.2.3. До повноважень Правління належать:
4.2.3.1. Реалізація програм, цілей та завдань Організації, визначення місцезнаходження Організації;
4.2.3.2. Сприяння розширенню джерел фінансування Організації;
4.2.3.3. Затвердження проекту щорічного бюджету Організації;
4.2.3.4. Прийом (до) та виключення (з) Членів Організації;
4.2.3.5. Призначення та відкликання Голови Правління Організації та у випадках, передбачених Статутом, Членів Правління Організації;
4.2.3.6. Затвердження штатного розкладу Організації;
4.2.3.7. Прийняття рішень про заснування третейських судів, юридичних осіб, затвердження положень про третейські суди, регламентів третейських судів, внесення та затвердження змін до положень про третейські суди та регламентів третейських судів,  а також прийняття  рішення про ліквідацію, реорганізацію відповідних юридичних осіб.
4.2.3.8. Прийняття рішення про створення відокремлених підрозділів Організації та затвердження їх Положень.
4.2.3.9. Прийняття рішень про вступ Організації до спілки всеукраїнських і міжнародних організацій та їхніх об`єднань або про вихід з таких спілок, організацій та об`єднань;
4.2.3.10. Визначення дати, місця проведення і порядку денного щорічних та позачергових Зборів членів Організації;
4.2.3.11. Надання попереднього дозволу на вчинення правочинів, що вчиняються від імені Організації Головою Правління, Заступником Голови Правління, уповноваженою особою Організації на суму, що перевищує 20 000 (двадцять тисяч) гривень. Попередній дозвіл надається рішенням засідання (чергового або позачергового) членів Правління та оформлюється протоколом засідання членів Правління. Рішення приймається простою більшістю голосів від кількості присутніх на засіданні членів Правління
4.2.3.12. На період відсутності Голови Правління Організації, його обов’язки виконує Заступник Голови Правління, який призначається та звільняється з посади за рішенням  Правління Організації зі складу членів Правління Організації. Заступник Голови Правління на період відсутності Голови Правління Організації наділений повноваженнями (правами та обов’язками), якими наділений Голова Правління Організації на підставі цього Статуту та діє без письмового доручення та довіреності.
4.2.3.13. Затвердження зразків атрибутики та символіки Організації;
4.2.3.14. Складення планів та графіків їхньої реалізації відповідно до затверджених програм та здійснення контролю за ходом їхньої реалізації;
4.2.3.15. Письмово погоджувати відкриття, закриття всіх банківських рахунків Організації;
4.2.3.16. Попередньо письмово погоджувати всі видаткові операції на банківських рахунках Організації на суму, що перевищує 20 000 (двадцять тисяч) гривень в порядку передбаченому п.4.2.3.11 Статуту.
4.2.3.17. Зберігання та ведення обліку протоколів Зборів членів Організації та Правління.
4.2.3.18. У випадку звільнення з посади Голови Правління відповідно до п. 4.3.1. Статуту виключати члена Правління, що займав посаду Голови Правління із складу Правління.
4.2.3.19. У випадку звільнення з посади Голови Правління за рішенням Правління відповідно до пункту 4.3.1. Статуту з виключенням члена Правління  із складу Правління, у період між проведенням Зборів Організації обирати до складу Правління члена Організації в межах строку повноважень діючого складу Правління.
4.2.3.20. Прийняття рішень та надання  попередньої  згоди в порядку передбаченому п.4.2.3.11 Статуту та надання повноважень Голові Правління, іншим уповноваженим особам на укладення правочину на придбання у власність Організації майна, прийняття рішень щодо відчуження майна Організації  або щодо подальшого іншого розпорядження майном Організації на суму, що перевищує 20 000 гривень.
4.2.3.21. Вирішення питання щодо укладення, зміни та розірвання трудового контракту з Головою Правління. Члени Правління уповноважують одного з членів Правління на укладання трудового контракту від імені Організації з Головою Правління.
4.2.3.22. Виконує функції господарського управління всім належним Організації майном та вирішує питання щодо володіння, користування та розпорядження майном Організації на суму, що не перевищує 5 000 000 (п’ять мільйонів) гривень.
4.2.3.23. Обрання (затвердження) та відкликання Членів Правління у випадках передбачених абзацом 3 п.4.2.1. цього Статуту.
4.2.4. Правління скликаються на чергові засідання не рідше як один раз на квартал Головою Правління, а у випадку необхідності, в позачерговому порядку - на вимогу Голови Правління або Члена Правління. У випадку несвоєчасного проведення чергового засідання Правління Організації, кожен Член правління має ставити вимогу про проведення чергового засідання Правління та особисто здійснювати контроль за своєчасністю та належністю його проведення.
4.2.5. Засідання Правління вважається правомочним в разі якщо в ньому приймають участь  більшість Членів Правління. Рішення приймаються простою більшістю голосів Членів Правління, присутніх на засіданні.
4.2.6. При винесенні рішень кожен Член Правління має один голос. Рішення Правління Організації оформлюються протоколом за підписом Голови Правління Організації та секретаря засідання членів Правління Організації, який обирається з числа присутніх членів Правління. В разі відсутності Голови Правління Організації на засіданні членів Правління протокол оформлюється за підписами всіх членів Правління Організації, за виключенням відсутніх.
4.2.7. Засідання керівних органів Організації (Загальних зборів, Правління) можуть проводитись як за безпосередньої участі членів, так і за допомогою інтернет зв’язку з використанням аудіовізуальних комп’ютерних програм онлайн конференцій. Рішення про форму проведення такого засідання приймає Правління Організації та повідомляє членів Організації не пізніше ніж за 5 (п’ять) днів до визначеної дати проведення засідання (Загальних зборів, Правління) про обрану форму засідання. Будь-яке засідання керівних органів оформлюється протоколом; про форму засідання обов’язково вказується у протоколі, якщо засідання відбувалось за допомогою інтернет зв’язку, у протоколі обов’язково фіксується за допомогою якої комп’ютерної програми відбувалось засідання.
4.2.8. Дата, місце та порядок денний засідань Правління визначаються Головою Правління або Членом Правління, про що Члени Правління сповіщаються повідомленням, поштою або електронною поштою, факсом або по телефону не пізніше ніж за 5 (п’ять) календарних днів до визначеної дати проведення засідання за останньою відомою адресою або за місцем роботи члена Організації або вручається особисто члену Правління Організації під розписку в отриманні.
4.3. Вищою посадовою особою Організації, що здійснює загальне керівництво її діяльністю, є Голова Правління Організації, який одночасно є Членом Правління.
4.3.1. Голова Правління Організації обирається Правлінням Організації  з терміном повноважень 2 (два) роки, але в будь-якому випадку на строк, який не перевищує термін дії повноважень діючого складу Правління. З огляду на стан здоров’я, що заважає виконанню покладених на Голову Правління обов’язків, за власним бажанням, через дії, що завдали моральної або матеріальної шкоди Організації, інших підстав передбачених трудовим контрактом тощо, термін повноважень Голови Правління може бути зменшено, а Голову Правління звільнено з посади за рішенням Правління одночасно з виключенням із складу Правління.
Голова Правління може бути переобраний рішенням Правління Організації на новий термін повноважень, у порядку визначеному цим Статутом.
4.3.2. Голова Правління Організації має такі повноваження:
4.3.2.1. Без доручення діяти від імені Організації та представляти її інтереси у стосунках з державними органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, незалежно від форми власності та юридичного статусу, а також у стосунках з будь-якими фізичними особами. Правочини від імені Організації вчиняються Головою Правління з урахуванням порядку передбаченого п.4.2.3.11. Статуту. Правочини на суму, що перевищує 20 000 (двадцять тисяч) гривень, від імені Організації підписуються Головою Правління спільно із одним із Членів Правління Організації. Правочини, що вчинені та/або підписані від імені Організації з порушенням порядку їх вчинення/підписання, встановленого цим пунктом, є недійсними та не створюють для Організації жодних правових наслідків. 
4.3.2.2. Розпоряджатися майном та коштами Організації з врахуванням обмежень, встановлених цим Статутом і визначеними напрямками їх використання та в межах затвердженого бюджету Організації;
4.3.2.3. Розглядати та подавати на затвердження Правління Організації щорічні звіти про діяльність Організації та виконання бюджету Організації;
4.3.2.4. Періодично, але не рідше одного разу на два роки, звітувати про діяльність Організації перед Загальними Зборами Організації на чергових Загальних Зборах.
4.3.2.5. Приймати на роботу та звільняти штатних працівників Організації в межах затвердженого Правлінням штатного розкладу;
4.3.2.6. Реагувати на листи, пропозиції та скарги громадян та організацій;
4.3.2.7. Має право підписувати Статут від імені Організації.
4.3.2.8. Вносити пропозиції про оновлення та/або доповнення персонального складу Правління Організації;
4.3.2.9. Керувати загальною роботою Організації та забезпечувати діяльність Правління Організації.
4.3.2.10. За попереднім письмовим дозволом Правління Організації відкривати та закривати в банках рахунки та мати право першого підпису на фінансових документах Організації;
4.3.2.11. За попереднім письмовим дозволом Правління Організації ініціювати видаткові операції на банківських рахунках Організації на суму, що перевищує 20 000 (двадцять тисяч) гривень.
4.3.3. Рішення Голови Правління Організації оформлюються наказами та розпорядженнями по Організації.
4.3.4. На період відсутності Голови Правління Організації на робочому місці більше 1 (одного) робочого дня, його обов`язки виконує Заступник Голови Правління відповідно до п. 4.2.3.12. Статуту.

  1. Розпорядчі та контролюючі функції у Організації здійснює Ревізійна комісія.

4.4.1. Персональний склад Ревізійної комісії, чисельністю не більше 3 (трьох) осіб, обирається Загальними зборами Організації строком на три роки.
Після спливу строку повноважень складу Ревізійної комісії, члени старого складу Ревізійної комісії виконують свої обов’язки до обрання нового складу Ревізійної комісії.
4.4.2. Ревізійна комісія Організації має наступні повноваження:
4.4.2.1. Здійснювати контроль за законністю та ефективністю використання коштів та майна Організації;
4.4.2.2. Здійснювати нагляд за статутною діяльністю Організації, за виконанням бюджету Організації;
4.4.2.3. Виносити рішення про проведення аудиторських перевірок.
4.4.3. Персональний склад Ревізійної комісії визначається Загальними зборами. В її склад не можуть входити члени Правління Організації, а також особи, які працюють в Організації за трудовим договором.
4.4.4. Правління та всі Члени Організації забезпечують надання Ревізійній комісії всіх необхідних для проведення перевірок документів.
4.4.5. Основою Організації є відокремлені підрозділи:
4.4.5.1. Відокремлені підрозділи реєструються в порядку установленому законодавством України за рішенням керівного органу Організації.
 4.4.5.2. Діяльність відокремленого підрозділу, назва керівних органів, порядок обрання, строк повноважень, перелік повноважень керівних органів відокремленого підрозділу визначені Положенням про відокремлений підрозділ Організації.
Положення про відокремлений підрозділ не може суперечити Статуту Організації, приймається їх вищим керівним органом та затверджується Правлінням Організації.
4.4.5.3. Діяльність відокремленого підрозділу може бути припинено за рішенням керівного органу Організації та/або Загальних зборів відокремленого підрозділу.
4.4.5.4. Майно та кошти, яке було закріплене за відокремленим підрозділом, після припинення його діяльності передається безпосередньо до відання Правління до прийняття рішення щодо розподілу майна та коштів Загальними зборами Організації.
 

  1. ПОРЯДОК ОСКАРЖЕННЯ РІШЕНЬ, ДІЙ, БЕЗДІЯЛЬНОСТІ КЕРІВНИХ ОРГАНІВ ОРГАНІЗАЦІЇ ТА РОЗГЛЯДУ СКАРГ

 
5.1. Рішення, дії, бездіяльність керівних органів Організації можуть бути оскаржені членом (членами) Організації.
5.2. Скарги на рішення, дії, бездіяльність Голови Правління Організації можуть бути подані до Правління Організації або винесені на розгляд Загальних Зборів.
5.3. Правління на найближчому засіданні зобов’язане розглянути скаргу і прийняти рішення, щодо якого повідомити особу, що подала скаргу.
5.4. Якщо Правління вирішить, що рішення щодо скарги виходитиме за межі його повноважень, воно передає скаргу та матеріали, які пов’язані із нею, на розгляд Загальних Зборів, про що повідомляється особа, яка подала скаргу.
5.5. У разі незгоди із рішенням Правління щодо скарги, або для оскарження інших рішень, дій, бездіяльності Правління Організації, відповідні скарги можуть бути подані до Загальних Зборів.
5.6. Загальні Збори на найближчому засіданні зобов’язані розглянути скаргу та матеріали до неї і прийняти рішення. Про прийняте рішення повідомляється особа, яка подала скаргу.
 

  1. МАЙНО ТА КОШТИ ОРГАНІЗАЦІЇ

 
6.1. Організація має право володіти, користуватися і розпоряджатися коштами та іншим майном придбаним на законних підставах у порядку, визначеному цим Статутом.
6.2. Майно та кошти Організації формуються за рахунок внесків її членів. У подальшому джерелами надходження майна та коштів Організації можуть бути також:
6.2.1. Пожертвування громадян, підприємств, установ та організацій, у тому числі іноземних;
6.2.2. Поточні внески Членів Організації;
6.2.3. Майно та кошти, які набуті в результаті реалізації своїх прав передбачених цим Статутом та інше майно та кошти набуті законним шляхом.
6.3. Організація набуває в порядку, встановленому чинним законодавством, право власності на майно та кошти у формах: нерухомості, обладнання та інших матеріальних цінностей, нематеріальних ресурсів, інших майнових та немайнових прав, у тому числі на інтелектуальну власність, грошових коштів, у тому числі в іноземній валюті.
6.4.  Прибутки, доходи, кошти та майно Організації не підлягають розподілу серед засновників (учасників), членів Організації, працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління та інших пов’язаних з ними осіб.
6.5. Прибутки, доходи та кошти Організації використовуються виключно для фінансування видатків на утримання Організації, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених цим Статутом.
6.6. Організація несе відповідальність за своїми зобов`язаннями всім своїм майном та коштами, на яке відповідно до чинного законодавства може бути звернено стягнення. Члени Організації не відповідають за зобов`язаннями Організації, так само як Організація не відповідає за зобов`язаннями своїх членів, крім випадків, передбачених чинним законодавством.
6.7. Організація не несе відповідальності за зобов`язаннями держави, так само як держава не несе відповідальності за зобов`язаннями Організації.
 

  1. ПІДПРИЄМНИЦЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ОРГАНІЗАЦІЇ

 
 7.1. Організація може здійснювати відповідно до закону підприємницьку діяльність безпосередньо або через створені в поряду, передбаченому законом, юридичні особи (товариства, підприємства), якщо така діяльність відповідає меті (цілям) Організації та сприяє її досягненню. Відомості про здійснення підприємницької діяльності Організацією включаються до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
7.2. Організація користується самостійністю у питаннях прийняття рішень, визначення умов оплати праці найманих працівників Організації, використання власних фінансових та матеріальних ресурсів відповідно до вимог законодавства.
 

  1. ПОРЯДОК ОБЛІКУ, ЗВІТНОСТІ ТА КОНТРОЛЮ

 
8.1. Організація реєструється в органах державної податкової інспекції  та вносить до бюджету платежі у порядку і розмірах, передбачених законодавством.
8.2. Організація веде бухгалтерський облік результатів своєї діяльності, подає фінансову та статистичну звітність у встановленому порядку і обсязі відповідним державним органам України.
8.3. Контроль за діяльністю Організації здійснюється з боку державних органів України.
 

  1. ВНЕСЕННЯ ЗМІН ТА ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ

 
9.1. Зміни та доповнення до цього Статуту вносяться рішенням Загальних зборів Організації, яке приймається 3/4 голосів від числа присутніх на Загальних Зборах членів Організації.
9.2. Зміни до Статуту Організації підлягають реєстрації відповідно до законодавства.
 

10. РЕОРГАНІЗАЦІЯ АБО САМОРОЗПУСК ОРГАНІЗАЦІЇ

 
10.1. Припинення діяльності Організації відбувається шляхом її саморозпуску або реорганізації, а також за рішенням суду, у випадках передбачених чинним законодавством.
10.2. Реорганізація або саморозпуск Організації відбувається за рішенням Загальних зборів Організації.
10.3. Рішення про припинення діяльності Організації приймається 3/4 голосів від числа присутніх на Загальних Зборах членів Організації.
10.4. Саморозпуск Організації здійснюється Ліквідаційною комісією, створеною Загальними зборами Організації.
10.5. Загальними зборами Організації, які прийняли рішення про саморозпуск Організації, встановлюється порядок та термін проведення саморозпуску, а також строк заявлення кредиторами своїх вимог, який визначається Загальними зборам Організації у межах, встановлених чинним законодавством України. Про прийняття Загальними зборами Організації рішення про припинення діяльності Організації в результаті її саморозпуску повідомляється реєструючий орган в порядку і у строк, встановлений чинним законодавством. Ліквідація вважається завершеною, а Організація – припиненою із моменту внесення уповноваженим реєструючим органом відповідного запису до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань.
10.6. Після саморозпуску Організації її майно та кошти, що залишились, передаються за рішенням Організації на статутні цілі іншій (кільком іншим) неприбутковій організації (неприбутковим організаціям) відповідного виду у порядку, встановленому законодавством. Якщо Організація під час саморозпуску не прийме рішення про передачу залишкових коштів та майна іншій (кільком іншим) організації (організаціям), то таке майно і кошти зараховуються до державного або місцевого бюджету.
10.7. Ліквідаційна комісія зобов’язана звернутися до господарського суду із заявою про порушення справи про банкрутство Організації, якщо вартості майна Організації недостатньо для задоволення вимог кредиторів.
10.8. У разі припинення діяльності Організації у результаті її ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Організації її активи передаються одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до доходу бюджету.